Doprava ZDARMA od 2 000 Kč!

Obchodní podmínky a dodací podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky  BrillBird-vary. Jana Gajdošová se sídlem Dolní nivy 2E, 35601 Sokolov, IČ: 87055104  a provozovnou 1-máje 629, 357 35 Chodov u K. Varů, 

 1.  Všeobecná ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.
 2. Zákazníkem internetového obchodu BrillBird-vary.cz je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, tj. zadá-li do fakturační adresy své IČ (DIČ).

 

 1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.brillbird-vary.cz. (dále jen „webová stránka“).

 

 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

 1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 1. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo služby.

 2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 
II.Kupní smlouva
 1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

 

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

 

 1. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

 

III. Práva z vadného plnění
 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

 1. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

 1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 1. Ustanovení uvedená v čl. III. odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 1. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

IV. Právo na odstoupení od smlouvy
 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

 

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu     elektronické pošty prodávajícího       jana.gajdosova@brillbird.cz

 1. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 1. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

 

 1. V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

 

 1. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 NOZ nemá zejména, v případě smluv:

 

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holící strojky, depilátory apod.)
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
VI. Ochrana osobních údajů
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).

 

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 1. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

 

 1. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

 

 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

VII. Zpětný odběr elektrospotřebičů
 1. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího.
 2. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

 

 1. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

 

VIII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

X. Závěrečná ustanovení
 1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@brillbird.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

 

 1. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

 Práva a povinnosti při poskytování kurzů

Pro účely tohoto článku jsou vymezeny tyto smluvní strany:

 • Jana Gajdošová
 • IČ: 97055104
 • se sídlem: 35601, Dolní nivy 2E
 • kontaktní údaje: Jana Gajdošová
 • email: jana.gajdosova@brillbird.cz
 • telefon: 606 256 112

 

dále jen "Poskytovatel"

Fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „klient“)

1. Za závazné přihlášení na kurz se považuje uzavření kupní smlouvy dle článku III těchto obchodních podmínek. a včasné a řádné zaplacení kupní ceny na účet poskytovatele uvedený v platebních pokynech, které jsou součástí emailu s potvrzením o obdržení objednávky. Splněním těchto podmínek vzniká mezi oběma účastníky smlouva o poskytnutí služby (kurzu) ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Pokud bude platba připsána na účet poskytovatele později než do sjednané lhůty, je považována přihláška za závaznou jen tehdy, pokud to výslovně poskytovatel klientovi písemně potvrdí (např. e-mailovou zprávou).

3. Poskytovatel kurzu poskytne účastníkovi základní vybavení potřebné pro absolvování teoretické i praktické části kurzu. Základním vybavením je pracovní místo ke konání kurzu včetně elektrických přístrojů – světlo, uv/led lampa, bruska. Dále je v ceně kurzu veškerý spotřebovaný materiál a spotřební materiál. Z hygienických důvodů si klient na kurz přináší své pracovní nástroje – štětce, nůžtičky, štipky, pusher. Klient má možnost tyto nástroje na kurzu zakoupit

3. Poskytovatel garantuje klientovi místo na kurzu uzavřením kupní smlouvy a připsání platby ve kupní ceny na jeho bankovní účet. Pokud nebude platba připsána do data splatnosti, má poskytovatel právo obsadit místo na kurzu náhradníkem.

4. Kupní cenu lze zaplatit pouze v českých korunách. 

5. V případě, že dojde ke zrušení účasti na kurzu ze strany klienta, zavazuje se toto klient neprodleně oznámit poskytovateli, a to písemně na email 

      5.1  Klient není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o poskytnutí kurzu dohodou je poskytovatel povinen zákazníkovi vrátit cenu za poskytnutí kurzu do 30 dnů  ode dne odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet klienta, ze kterého byla odeslána platba poskytovateli, či jiným dohodnutým způsobem, není-li dohodou stanoveno jinak. Z této částky je poskytovatel oprávněn, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši: 

 • klient odstoupí od smlouvy 14 a více pracovních dnů před konáním kurzu – 50 % z ceny kurzu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (např. rezervací na jiný termín kurzu z nabídku poskytovatele)
 • klient odstoupí od smlouvy méně než 14 pracovních dnů před konáním kurzu nebo v den konání kurzu – 100 % z ceny kurzu.  V případně zrušení účasti na kurzu ze zvlášť závažných důvodů může poskytovatel rezervovat klientovi místo na jiném kurzu)

       5.2 V případě, že se klient na kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný.

6. V případě, že dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele, zašle poskytovatel kupní cenu v celé výši zpět klientovi na účet, ze kterého byla platba odeslána. V případě zájmu bude nabídnut náhradní termín, kde bude mít klient přednostní právo.

7. V případě, že dojde k ukončení účasti na kurzu ze strany klienta v době, kdy kurz již probíhá, nebo probíhá následná online výuka, nevzniká klientovi nárok na kompenzaci finanční částky odpovídající nevyčerpané části kurzu.

8. V případě on-line kurzu je možné odstoupení a vrácení úhrady do doby, kdy bylo vygenerováno a zasláno heslo pro zpřístupnění do výukové verze.

9. V případě nízké obsazenosti (nemoc, vyšší moc či dalších okolností např. vládních omezení) si poskytovatel vyhrazuje právo na změnu termínu (vždy po dohodě s přihlášenými), nebo zrušení kurzu. V tomto případě bude klientovi vrácena plná částka, kterou jste uhradil.

10. Kupující se zavazuje, že nebude kopírovat ani sdílet jakékoli záznamy z online kurzu, ani záznamy z klasického kurzu. Fotografie ani videozáznam nebude zveřejňovat ani jinak šířit.

 

Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetovém obchodě provozovaném  BrillBird-vary, platné a účinné od 1.1. 2018

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Nehtové studio,  Jana Gajdošová, 1.máje 629, 357 35 Chodov u K. Varů, adresa elektronické pošty jana.gajdosova@brillbird.cz, telefon +420606256112.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje BrillBird.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

 

Reklamace platné od 5. 9. 2015

 

Přineste zboží osobně do naší prodejny, nebo pošlete zboží poštou či přepravní společností na adresu:

BrillBird Czech s.r.o.

Chelčiského 55/8

500 02 Hradec Králové

Na této adrese je možné vyřídit reklamaci i osobně v tyto pracovní hodiny: ÚT, ČT, PÁ 10-12, 13-15 hod. (není-li uvedeno jinak např. v době dovolené - vždy uvedeno na webu brillbird.cz).

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme vyplnit REKLAMAČNÍ LIST  a odeslat elektronicky na emailovou adresu obchod@brillbird.cz, nebo poštou na výše uvedenou adresu.

Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady.

 

Jak postupovat když

Je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

 

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, napište nám podrobnosti prostřednictvím elektronické pošty na adrese: jana.gajdosova@brillbird.cz (do předmětu e-mailu uveďte číslo objednávky) a my vám následně poradíme jak dále postupovat.

 

Jak postupovat při reklamaci

Kontaktujte nás e-mailem jana.gajdosova@brillbird.cz a popište problém. Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme vyplnit REKLAMAČNÍ LIST  a odeslat elektronicky na emailovou adresu, nebo poštou na výše uvedenou adresu. Poskytneme Vám úplné a odborné informace, sdělíme vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

 

Pokud posíláte zboží zpět k nám, doporučujeme přiložit:

 

 • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží,
 • popis závady a vaše kontaktní údaje.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace
 • V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
 • V případě, že nejste spotřebitel (zadali jste do fakturačních údajů své IČ), se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme na naší prodejně, a to nejpozději do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:
 • s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do naší prodejny na vlastní náklady,
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • prostřednictvím e-mailu obchod@brillbird.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu.

 

Neopravitelná závada

Pokud dojdeme ve spolupráci s autorizovaným servisem k závěru, že je zboží neopravitelné, zašlete nejlépe doporučeně Reklamační list spolu s kopií účtenky na adresu: BrillBird Czech s.r.o., Chelčického 55/8, 500 02 Hradec Králové.

Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.

 

Reklamační protokol

Pokud reklamaci provádíte osobně, v našem obchodě, obsluha Vám vydá reklamační protokol, který si odnášíte s sebou.

 

V případě zaslání reklamace poštou, na adresu reklamačního oddělení, Vám bude zaslán reklamační list na e-mail uvedený v reklamaci.

 

ZPŮSOBY A CENY DORUČENÍ

 • osobní odběr Chodov u K. Varů - ZDARMA
  Zboží si můžete vyzvednout přímo na prodejně v Chodově u K. Varů. Otevřeno pro Vás máme každý den. Po telefonické domluvě i v jiné dny / hodiny. 
  Tuto službu pro Vás poskytujeme zdarma. 
  Využijte osobního odběru, kde máte možnost prohlédnout si také ostatní produkty osobně. 

Přepravní služba Česká pošta. Objednávka Vám bude doručena nejpozději do 2 pracovních dnů. Kurýr Vás bude informovat o doručení SMS zprávou. 
Využijte poštovného zdarma při objednávce nad 2000Kč

 

PPL_LOGO_fin  

PPL přepravní služba - 110Kč
Přepravní služba PPL je jedna z nejrozšířenějších a nejspolehlivějších přepravních služeb se kterou máme skvělé zkušenosti. Objednávka Vám bude doručena nejpozději do 2 pracovních dnů. Kurýr Vás bude informovat o doručení SMS zprávou. 
Využijte poštovného zdarma při objednávce nad 2000Kč. 

 

Zasilkovna_logo_inverzni_WEB 

Zásilkovna - odběrná místa - 80Kč
Při zvoleném způsobu dodání "Zásilkovna" si vyberete odběrní místo přímo ve Vašem okolí. Zboží Vám na něj bude doručeno do 3 pracovních dnů a o jeho uložení budete informováni e-mailem a SMS zprávou. Zboží si poté osobně převezmete na zvolené pobočce. 
Využijte poštovného zdarma při objednávce nad 2000Kč. 

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • V případě, že kupujícímu při objednání vznikl nárok na dopravu zdarma (objednání nad 2000Kč), tento nárok je platný pro jedno zaslání od prodávajícího ke kupujícímu. V případě vrácení zásilky z důvodu nepřevzetí kupujícím (příp. nutnosti opakovaného zaslání) již nemá kupující nárok na dopravu zdarma. Tzn. vratka zásilky a každý další pokus o zaslání je zpoplatněn dle platného ceníku dopravy. 
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nedoporučujeme kupujícímu zásilku od přepravce převzít s udáním důvodu porušení zásilky.

 

ZPŮSOBY PLATBY

 

 • Platba při převzetí zboží HOTOVĚ - zdarma
 • zboží hradíte hotově při osobním odběru na prodejně. Vždy si prosím připravte potřebný obnos zboží.

 • Platba při převzetí zboží DOBÍRKA, hotově - 40Kč
 • zboží hradíte hotově kurýrovi přepravní společnosti. Vždy si prosím připravte potřebný obnos zboží, urychlíte tím svůj nákup. 

 • Platba převodem na účet - zdarma
 • Zvolíte-li platbu  bankovním převodem na účet  prodávajícího č. 2102184276/2010, vedený společností Fio banka, a.s., po připsání platby na náš účet, Vám bude zboží do 2 pracovních dnů odesláno.
 • Termín dodání může být ovlivněn termínem uhrazení platby (zboží expedujeme do 2 pracovních dnů po připsání platby na náš účet).
 • Je třeba, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě bude stornována. 

 

 • Platba  Online bankovním převodem, nebo Online platební kartou - zdarma
 • tuto službu zajišťujeme ve spolupráci s platební bránou ComGate Payments, a.s.
 • Online bankovní převod - budete přesměrováni do Vašeho internetového bankovnictví, odkud můžete provést platbu. Doba převodu peněz je 0-1 pracovní den.
 • Online platební kartou - zadáte požadované údaje z platební karty (je nutné ji mít aktivní pro online platby). K převodu peněz dochází okamžitě.
 • Pokud se online převod nezdaří, není nutné dělat novou objednávku. Kontaktujte nás e-mailem a my Vám zašleme tlačítko pro opakování platby, nebo údaje k platbě běžným převodem.
 • Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
 •            ComGate Payments, a.s.
             Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
             E-mail: platby-podpora@comgate.cz
             Tel:  +420 228 224 267

 

 

PODMÍNKY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.
Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Gajdošová., IČ 87055104 se sídlem Dolní nivy 2E, 35601 Sokolov (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: 1.máje 629, 357 35 Chodov u K.Varů, kontaktní osoba: Jana Gajdošová

email: jana.gajdosova@brillbird.cz

telefon: +420606256112

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
IV.
Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující služby zpracování účetnictví
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.
Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrovaná úložiště, silná hesla, antivirové programy v případě uložení osobních údajů v listinné podobě uzamykatelné prostory bez přístupu třetích osob.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

VIII.
Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.